ครูและบุคลากร

ระดับชั้นปฐมวัย
ครูสุนันทา สุนีรักษ์
ครูเพชรรัตน์ เหล็งทอง
ครูอารีย์ ประดับเวช
ระดับชั้นประถมศึกษา 1 - 3 (ช่วงชั้นที่ 1)
ครูอัมรา เกษอินทร์
ครูอังกาบแก้ว รุหานนท์
ครูมุนินทร์ ภากมลนัยน์
ระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 (ช่วงชั้นที่ 2)
ครูนันทิกานต์ อนุญาหงษ์
ครูสุวภรณ์ ช้างศิลา
ครูวราภรณ์ บัวลา
คณะครูพิเศษ
ครูนิตชัย อนุญาหงษ์
ครูวิภาดา องค์อนันต์คุณ