ผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ
ผู้จัดการ
นางอุทัยวรรณ เอนกวนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอุทัยวรรณ เอนกวนนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นางวราภรณ์ บัวลา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอัมรา เกษอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (แผนกปฐมวัย)
นางเพชรรัตน์ เหล็งทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายมุนินทร์ ภากมลนัยน์