สมัครเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

- โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนภาษาจีน ไทย และอังกฤษ

- มีเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัย