ระเบียบการ

เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

 

1. การรับนักเรียน

- รับนักเรียนประเภทไป - กลับ

- รับนักเรียนชาย - หญิง

- รับนักเรียนอายุ 2-19 ปี

2. หลักฐานการรับสมัคร

- สำเนาใบเกิด

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

- ใบแสดงผลการเรียนหรือระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว 3 รูป

3. การจำหน่าย

- เมื่อเรียนจบหลักสูตร

- เมื่อสมัครใจลาออก

- เมื่อเสียชีวิต

- ขาดเรียนเกินกำหนดโดยไม่แจ้งสาเหตุ

- ค้างชำระค่าเล่าเรียนเกิน 2 ภาคเรียน

4. หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ

- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ

5. ระดับที่เปิดทำการสอน

- เปิดการสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

6. เวลาเรียน

- โรงเรียนเปิดทำการสอน เวลา 08.16 - 15.40 น. พักกลางวัน 12.20 - 13.20 น.

7. วันหยุด

- วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์

- หยุดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

- หยุดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 11 -31 ตุลาคม

- หยุดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม

- ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งภาคเรียนเป็น 2 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม

8. การวัดผลการศึกษา

- ประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ในระดับอนุบาล และทำการ ทดสอบวัดผลตามระเบียบของกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ

9. ค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น

- ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น เก็บตามที่ได้รับอนุญาต จากสำนักงานและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

10. การแต่งกายของนักเรียน

- แต่งกายตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาพุทธศักราช 2527 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดรายละเอียด ชนิด และแบบของเครื่องแบบ และเครื่องหมายโรงเรียนเอกชน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2528