ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา

ณ ตึก 2 ชั้น สองหลัง ตึก 3 ชั้น หนึ่งหลัง ณ เลขที่ 303 ถนนหลวง ตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 221-3040 สมาคมจีนเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ ประกอบด้วยกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ ฝ่ายการศึกษาของสมาคมฯ ควบคุมดูแลกิจการในด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการ เปิดกิจการนี้ก็เพื่อสงเคราะห์บุตรหลานของสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนกุลบุตรทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ได้ รับการศึกษาเล่าเรียน โดยมิได้หวังผลกำไรแต่ประการใด สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ทางกรรมการ ของสมาคมฯ ก็จะบริจาคทุนให้กับนักเรียนยากจนเหล่านั้นด้วย

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกใบอนุญาตลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2501

ให้สมาคมฯ เปิดกิจการได้ เป็นประเภท มัธยมวิสามัญ เวลาเปิดเรียน 08.30 – 14.45 น. สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีตั้งแต่ชั้น ป. 1 ถึง ม.ศ. 3 รับนักเรียนชายหญิงรวมกัน อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เปิดเรียนจริงเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2501 ขณะนั้นมีนายชิน โสภณพนิช เป็นนายกสมาคมฯ นางสาวจุไร วีรวรรณ เป็นผู้จัดการ นายโต๊ะ จุลดิลก เป็นครูใหญ่ มีครูน้อย 8 คน นักเรียน 163 คน ต่อมาได้เปลี่ยนผู้บริหารตามลำดับ ปี พ.ศ. 2535 ทางโรงเรียนได้เปิดชั้นอนุบาล 1 – 3 เพิ่มขึ้นอีกระดับชั้นหนึ่ง รับนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ปัจจุบัน (ปี 2550) นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ เป็นนายกสมาคม นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ เป็นประธานฝ่ายการศึกษา นายปรีชา จีระนันตสิน เป็นผู้จัดการสมาคมฯ นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอุทัยวรรณ เอนกวนนท์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

รายนามครูใหญ่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

1. นายโต๊ะ จุลดิลก
2. นางทองเมี้ยน ศิริพากย์
3. นางกัณหา มหากนก (รักษาการชั่วคราว 1 เดือน)
4. นายพีระ ธีระวานิช
5. นายประเสริฐ ศรีปราสาททอง
6. นายสุมิตร มะเริงสิทธิ์
7. นางวิไลวรรณ ศรีสงค์
8. นางอุทัยวรรณ เอนกวนนท์ ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน