เกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา

ชื่อย่อ

ส.ม.ย.

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู - น้ำเงิน

สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาโรงเรียน

“ใฝ่การเรียน เพียรทำดี มีความสุข”

คติพจน์โรงเรียน

ผู้ปกครอง คือ ญาติสนิท ลูกศิษย์ คือ ลูก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา จะมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนมี ความรู้ ประพฤติดี และ มีสุขภาพดี พร้อมก้าวสู่สังคมโลกอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา มุ่งส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะ กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้ทุกกิจกรรมการเรียนการสอน
2. โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนค้นคว้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา
3. โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา มุ่งส่งเสริมพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
4. โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา ร่วมมือกับชุมชนและบุคลากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการร่วมกันอนุรักษ์ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม กีฬา ภูมิปัญญาไทย และ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา จัดหลักสูตรขึ้นมาโดยมีเป้าหมายว่า เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรแล้วจะเกิดผลสัมฤทธิ 4 ประการ คือ
1. เห็นคุณค่าของตน มีวินัยในตนเอง
2. มีทักษะการคิก การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
3. มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดตนความรักต่อประเทศชาติ มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม
4. เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณภาพต่อการเรียน เพื่อสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป

นโยบายโรงเรียน

1. จัดการบริหารด้านอาคารนอกสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ตามปรัชญาของโรงเรียน
2. จัดการเรียนการสอน เน้นให้เด็ก
2.1 มีวินัย ใฝ่หาความรู้ คู่จริยธรรม รู้ 3 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์
2.2 มีความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและเข้าใจวัฒนธรรม
3. จัดการพัฒนาครูให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ มีมาตรฐานวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์ การจัดตั้งโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

การเปิดกิจการนี้ก็เพื่อสงเคราะห์บุตรหลานของสมาคมฯตลอดจนกลุ่มบุตรทั่วไปที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้ได้รับการศึกษา เล่าเรียนโดยมิได้หวังผลกำไรแต่ประการใด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสมานศึกษาวิทยา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย ทั้งนี้ให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ดังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนสมานศึกษาวิทยาทุกคนจะต้องมี คือ
ใฝ่การเรียน
1. แสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี
4. มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพียรทำดี
1. มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีวินัยต่อตนเอง และสังคม
3. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
มีความสุข
1. ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส จิตใจเข้มแข็ง
2. มีความสุขในการเรียนและการทำงาน
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปลอดพ้นจากอบายมุข

โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา

303 ถนนหลวง ตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

© 2020 sms.ac.th. All Rights Reserved | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู สอนพิเศษ ติวเตอร์