โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา

ขอขอบคุณ ในความไว้วางใจให้อบรมบุตรหลานของท่าน โรงเรียนสมานศึกษาวิทยาจะมุ่งมั่น พัฒนาให้นักเรียนทุกคน เป็นคนมีความรู้ ประพฤติดี และพร้อมก้าวสู่สังคมโลกอย่าง มีความสุข